Privacy policy

Our webpage address is / Het adres van onze website is: http://www.airmax.nu.

 

Airmax B.V., located at Rhijngeesterstraatweg 58-B 2341 BV Oegstgeest, is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement.

 

Contact details:

https://www.snurken.nu

Rhijngeesterstraatweg 58-B, 2341 BV Oegstgeest

+31(0)71-517 07 70

 

Personal data that we process

Airmax B.V. receives your personal data if you use our contact form because you provide it to us yourself. Below is an overview of the personal data we receive and process:

– Your name

– E-mail address

– IP address

– Internet browser and device type

 

Special and/or sensitive personal details that we process

Our website does not intend to collect data on website visitors who are younger than 16 years old. Unless they have permission from their parents or guardian. However, we cannot verify whether a visitor is over 16. We therefore recommend that parents be involved in the online activities of their children, in order to prevent data being collected on children without parental permission. If you are convinced that we have collected personal data on a minor without such consent, please contact us at info@airmax.nu and we will delete this information.

 


https://www.airmax.nu/azitromycine-kopen-nl.html
https://www.airmax.nu/desloratadine-kopen-nl.html
https://www.airmax.nu/ivermectine-kopen-nl.html

For what purpose and on what basis do we process personal data?

Airmax B.V. processes your personal data for the following purposes:

– To be able to call you or send you an e-mail if this is necessary for us to perform our services

 

How long we keep personal data

Airmax B.V. will retain your personal information for no longer than is strictly necessary to fulfill the purposes for which it is collected.

 

Sharing of personal data with third parties

Airmax B.V. does not provide information to third parties. An exception would be if this is necessary for the execution of our agreement with you or to meet a legal obligation.

 

Cookies, or similar techniques, that we use

Airmax B.V. only uses technical and functional cookies. And analytical cookies that do not infringe on your privacy. A cookie is a small text file that is stored on your computer, tablet or smartphone when you first visit this website. The cookies we use are necessary for the technical functioning of the website and your ease of use. They ensure that the website works properly. They also enable us to optimise our website. You can opt out of cookies by configuring your internet browser so that it no longer saves cookies. In addition, you can delete all information previously stored using your browser settings.

 

Privacy Policy Nederlands

 

Airmax B.V., gevestigd aan Rhijngeesterstraatweg 58-B 2341 BV Oegstgeest, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

Home

Rhijngeesterstraatweg 58-B, 2341 BV Oegstgeest

+31(0)71-517 07 70

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Airmax B.V. ontvangt uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van ons contactformulier omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij na het invullen van een contactformulier ontvangen en daarmee verwerken:
– Naam
– E-mailadres
– IP-adres
– Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@airmax.nu, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Airmax B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Airmax B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Airmax B.V. verstrekt geen informatie aan derden. Een uitzondering hierop zou van toepassing zijn als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Airmax B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Airmax B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@airmax.nu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Airmax B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Airmax B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@airmax.nu